Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej – krok po kroku

Upadłość konsumencka Sopot – wprowadzenie

Niezależnie od miejsca zamieszkania, w przypadku, gdy dług staje się nie do spłacenia, upadłość konsumencka jest jednym z możliwych rozwiązań. Jest to procedura, która pozwala nam na oddłużenie i rozpoczęcie na nowo naszego życia finansowego. Ten proces jest jednak dość skomplikowany i wymaga spełnienia wielu formalności, dlatego w dalszej części wpisu przedstawimy jak przebiega ogłaszanie upadłości konsumenckiej krok po kroku.

Upadłość konsumencka w Sopocie https://kancelariabopl.com/oferta/upadlosc-konsumencka/, podobnie jak w innych miastach, jest możliwa do ogłoszenia pod warunkiem spełnienia szczególnych przesłanek określonych w ustawie. Przed przystąpieniem do procesu warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie, który pomoże nas poprowadzić przez wszystkie etapy procedury.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Warunkiem, jaki musi spełnić osoba prywatna, aby móc ogłosić upadłość konsumencką, jest niewypłacalność. Zgodnie z ustawą, przesłanką taką stanowi sytuacja, kiedy konsumenci nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych na bieżąco. Zazwyczaj chodzi tutaj o zaległe należności wynoszące co najmniej 30 dni. Istotne jest jednak, że zarówno niewypłacalność, jak i przyczyny jej powstania zostaną zbadane przez sąd.

Sąd może uznać stan niewypłacalności za wystarczający argument do ogłoszenia upadłości tylko wtedy, gdy zaległości nie wynikają z winy dłużnika. Oznacza to, że jeżeli nasze problemy finansowe są wynikiem własnej nieodpowiedzialności czy braku umiejętności zarządzania finansami, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości.

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Wniosek taki powinien zawierać dokładne informacje na temat naszej sytuacji finansowej, dlatego też zaleca się, aby zlecić jego sporządzenie specjalistom, takim jak doradcy restrukturyzacyjni, bądź doświadczone kancelarie prawne specjalizujące się w upadłościach konsumenckich, takie jak te działające w Sopocie.

Kolejnym krokiem jest postępowanie sądowe, które zaczyna się od chwili złożenia wniosku. Sąd analizuje zgłoszone do niego dokumenty, a następnie podejmuje decyzję, czy dany konsument może ogłosić upadłość. Jeżeli sąd uzna wniosek za zasadny, to ogłasza upadłość i powołuje syndyka masy upadłościowej, który przejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika i prowadzi dalsze działania.

Zabezpieczenie i podział majątku

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, następuje etap zabezpieczenia majątku dłużnika. Do masy upadłościowej wchodzą wszystkie jego składniki majątkowe, zarówno prawa majątkowe, jak i rzeczy materialne. Wyjątek stanowią tylko te składniki, które z mocy prawa są wyłączone z egzekucji, na przykład część wynagrodzenia za pracę czy rzeczy niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Następnie mienie dłużnika jest licytowane i podzielone między wierzycieli. Każdy z nich otrzymuje część środków proporcjonalnie do wysokości swojej wierzytelności. Gdy w wyniku postępowania upadłościowego deklaracje wierzycieli zostaną zaspokojone w odpowiedniej mierze albo istnieje uzasadnione przekonanie, że nie da się już spłacić długów z majątku dłużnika, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Zakończenie postępowania

Zakończenie postępowania upadłościowego jest równoznaczne z oddłużeniem. Oznacza to, że pozostałe po postępowaniu długi zostają umorzone, a dłużnik zyskuje tzw. czystą kartę. Pozwala to na nowy start bez obciążenia wynikłego z poprzednich problemów finansowych. W praktyce jednak osoba, która przeszła przez proces upadłości konsumenckiej, ma utrudniony dostęp do niektórych usług finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki.

Warto zaznaczyć, że upadłość konsumencka jest zawsze ostatnim rozwiązaniem i warto z niej skorzystać tylko w skrajnej sytuacji. Zawsze najpierw należy szukać innych sposobów na spłatę zobowiązań, takich jak restrukturyzacja długów, negocjacje z wierzycielami, czy skorzystanie z doradztwa finansowego. Jeżeli jednak konieczne jest ogłoszenie upadłości, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, takiej jak ta prowadząca sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej w Sopocie.