Analiza cash flow

Czym jest analiza cash flow?

W podręcznikowym rozumieniu przedmiot analizy, czyli cash flow, to sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych – jeden z trzech elementów sprawozdania finansowego. Pozwala ono badać przepływ środków w trzech rodzajach działalności firmy:

 • operacyjnej,
 • inwestycyjnej,
 • finansowej.

Dzięki temu podziałowi można stwierdzić, która działalność firmy generuje zyski, a która pochłania środki pieniężne. Poddane analizie sprawozdanie finansowe umożliwia precyzyjne zdefiniowanie źródła pozyskiwania finansów przedsiębiorstwa, sposoby, w jakie kapitał jest gospodarowany, zdolności do regulowania zobowiązań i skuteczność ściągania należności. Wszystko to pozwala określić aktualną kondycję firmy oraz prognozować przyszłą płynność finansową.
W standardowym postępowaniu analizę rachunku przepływów pieniężnych wykonuje księgowy podczas przygotowania sprawozdania finansowego firmy. Analizę rozpoczyna się od ogólnego rozpoznania przepływu pieniędzy w każdej z trzech działalności, co pozwala na zdefiniowanie nawet ośmiu różnych wariantów kondycji finansowej firmy:

 1. Firma generuje dodatnie przepływy we wszystkich trzech działalnościach.
 2. Firma generuje dodatnie przepływy wyłącznie w działalności operacyjnej.
 3. Firma generuje dodatnie przepływy w działalności operacyjnej i finansowej.
 4. Firma generuje dodatnie przepływy w działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
 5. Firma generuje dodatnie przepływy w działalności inwestycyjnej i finansowej.
 6. Firma generuje dodatnie przepływy wyłącznie w działalności finansowej.
 7. Firma generuje dodatnie przepływy wyłącznie w działalności inwestycyjnej.
 8. Firma nie generuje dodatnich przepływów w żadnej działalności.

Samo cash flow sporządza się zazwyczaj za pomocą dwóch najpopularniejszych metod – bezpośredniej i pośredniej.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia opiera się na analizie wystawionych dokumentów, które wykazują zmiany w finansach. W ramach tego sposobu zestawia się poszczególne wpływy z rodzaju działalności i pomniejsza się je o poniesione wydatki z tej samej grupy. W ten sposób uzyskuje się obraz przepływu pieniędzy w konkretnej działalności.

Metoda pośrednia

Metoda pośrednia zapewnia szersze spojrzenie na płynność finansową firmy. Polega ona na zidentyfikowaniu ostatecznego zysku netto i zestawieniu go z ewentualnymi korektami kosztów, takimi jak amortyzacja czy zmiana stanu rezerw.